8 november 2013

Brusselse regering akkoord met verdere modernisering taxisector

 

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer, heeft de Brusselse ministerraad gisteren ingestemd met een reeks maatregelen om de Brusselse taxisector verder te moderniseren en te ondersteunen. Belangrijkste elementen zijn de invoering van de digitale taximeters en de hervorming van de toegang tot het beroep van taxichauffeur.

De taxi's zitten ergens tussen openbaar vervoer en privéwagen in. “De taxi speelt dan ook een belangrijke rol om de verkeersdruk in het Brussels Gewest te laten dalen”, aldus minister van Vervoer Brigitte Grouwels. “Wie immers kan rekenen op een auto wanneer hij hem echt nodig heeft, heeft minder nood aan een (tweede) gezinswagen. Net daarom heb ik deze regeerperiode al de nodige maatregelen genomen om de sector te moderniseren, onder andere via een globaal akkoord met de taxisector in 2010.”

De Brusselse regering verklaarde zich daarom zopas akkoord met bijkomende maatregelen om de taxisector ingrijpend te moderniseren, zoals de invoering van de digitale taximeters en de hervorming van de toegang tot het beroep van taxichauffeur.

Digitale taximeters

De digitale taximeters moeten voldoen aan volgende vereisten:

- Het verplichten van een elektronisch rittenblad, ter vervanging van het handgeschreven rittenblad dat vandaag bestaat. Dit rittenblad kan, bij controle, afgedrukt worden dan wel elektronisch worden overgemaakt;

-  De gegevens moeten minimaal 7 dagen in de taximeter kunnen opgeslagen worden, en gedurende minstens 5 jaar bij de exploitant bewaard worden;

- Er moet automatisch op het einde van de rit een ticket worden afgedrukt, dat moet worden overgemaakt aan de klant. Op dit rittenblad staan volgende gegevens verplicht vermeld : de naam van de exploitant, zijn telefoonnummer, het groen nummer van de administratie, de prijs van de rit, afgelegde kilometers, de adressen van in- en uitstapplaatsen, datum en uur van in- en uitstappen.

Om de sector voldoende tijd te geven om over te stappen naar deze digitale taximeters, geldt een overgangstermijn van 2 jaar. Dit maakt dat de nieuwe digitale taximeters in voege treden vanaf 1 januari 2016.

Ook zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financieel fors tussenkomen bij de aanschaf van digitale taximeters, met name via een subsidie van 1.000 euro in 2014 en een verlaging van de gewestbelasting met liefst 375 euro. “Deze gewestelijke inspanningen maken dat een taxi-exploitant zelf nog maar de helft moet betalen van de kostprijs van een digitale taximeter”, aldus minister Grouwels.

De kostprijs van een dergelijke taximeter wordt geschat op 2.500 euro.

Voordelen

De nieuwe digitale taximeters brengen voordelen voor de diverse betrokkenen:

- Voordelen voor de exploitanten :  deze taximeters vereenvoudigen het bedrijfsbeheer aanzienlijk. Denk daarbij maar aan de berekening van de lonen van de chauffeurs, het correct inzicht in de prestaties van elke chauffeur, gemakkelijker opvolging van het aantal afgelegde kilometers, aantal ritten, aantal beladen kilometers, enzovoort. Het is een instrument om de ritplanning te optimaliseren. Daarnaast is er minder risico op het verlies van bedrijfsdocumenten (rittenbladen).

- Voordelen voor de chauffeurs : zij moeten niet meer manueel de rittenbladen invullen (geen risico meer op fouten, op verlies van bladen, op vergeten van invullen,…). De nieuwe meter zorgt ook voor objectieve gegevens over de rit, die de chauffeur kan gebruiken in geval van klacht van een klant of van een PV door de politie (soms zijn er fouten in PV’s, en elektronische rittenbladen kunnen dienen als verweer).

- Voordelen voor de gebruiker: de nieuwe meter zorgt dat automatisch, zonder enige manipulatie vanwege de chauffeur, op het einde van de rit een ticket wordt afgedrukt. Het ticket bevat meer informatie voor de klant dan vandaag het geval is (opstartplaats en afzetplaats, naam en telefoonnummer van de taxi-exploitant). Daarnaast is ook voorzien dat de bankkaartlezer verplicht wordt, wat ook een betere dienstverlening aan de klant biedt.

- Voordelen voor de overheid: de overheid beschikt over betrouwbare gegevens om het taxibeleid te sturen. Alle arbeidsprestaties worden automatisch geregistreerd (sociale bescherming van de chauffeurs). Tot slot wordt het huurforfait, het illegale systeem van het verhuren van de taxi tegen een vast bedrag per dag, quasi onmogelijk.

Toegang tot het beroep

De toegang tot het beroep van taxichauffeur wordt eveneens ingrijpend hervormd. Dit moet toelaten om sneller over bijkomende Brusselse kandidaat-chauffeurs te beschikken. Deze maatregel drong zich op, omdat er op het terrein een grote nood is aan taxichauffeurs. Concreet zullen kandidaat-taxichauffeurs sneller operationeel zijn: na het afleggen van psychosociale testen, een korte (verplichte) vorming en een examen krijgen kandidaat-taxichauffeurs een voorlopig attest, waarmee ze een stageperiode kunnen aanvangen. Deze stage duurt minimaal 6 en maximaal 12 maanden, tijdens dewelke ze alle knepen van het vak aanleren.

Deze nieuwe procedure gaat in vanaf het voorjaar van 2014. Ze verloopt een pak soepeler dan de huidige procedure. Om toegang te krijgen tot het beroep van taxichauffeur dient een kandidaat momenteel een lange procedure te doorlopen, met een opleiding op vrijwillige basis en meerdere testen. 

Deze omslachtige procedure voor het verkrijgen van een bekwaamheidscertificaat had tot gevolg dat slechts 17 procent van de kandidaat-chauffeurs ook effectief al deze stappen doorliepen. Meer dan vier vijfde van de kandidaten viel dus af tijdens de procedure. Nochtans is er een grote nood aan bijkomende taxichauffeurs in Brussel.

“Deze hervorming moet ertoe leiden dat de termijn om operationeel te zijn herleid wordt tot ongeveer één maand én dat er veel meer instroom is aan nieuwe kandidaat-chauffeurs”, verduidelijkt minister Grouwels. “De exploitanten worden vandaag immers geconfronteerd met een tekort aan taxichauffeurs.”

Eerder gaven vertegenwoordigers van de vakbonden en taxi-exploitanten al een positief advies over deze hervorming binnen de schoot van het Raadgevend Comité voor de Taxisector.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt momenteel zo’n 2.200 taxichauffeurs.

Andere maatregelen

Daarnaast nam de Brusselse regering nog een reeks andere maatregelen die moeten bijdragen tot een modernisering van de sector, zoals:

  • Administratieve vereenvoudiging : om de administratieve lasten te drukken voor chauffeurs/exploitanten, zijn er bijkomende formulieren beschikbaar via Irisbox, het elektronisch loket van de openbare instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Extra controles op misbruiken : de Regering streeft naar een grotere en meer gerichte controle op misbruiken binnen de taxisector, die de economische leefbaarheid in het gedrang brengen. Dit najaar vindt dan ook een rondetafel plaats tussen de administratie Brussel Mobiliteit en de taxisector om een partnerschap uit te werken tussen de 11 Brusselse taxicontroleurs en de sector.

Het gaat dan met name om :

  • Het aanpakken van diverse vormen van deloyale concurrentie voor de Brusselse taxi’s, zoals de concurrentie van niet-Brusselse taxi’s, van taxipiraten, van limousines en minibusjes die taxidiensten uitvoeren, enzovoort.
  • Taxistandplaatsen worden beter gecontroleerd om te vermijden dat privévoertuigen er zich parkeren.
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter